Advocats-Gestoria-Administ. de Finques

+34 936 364 872

Arcadi Balaguer,37

08860 Castelldefels

Immobiliària

+34 602 252 650

Termes i Condicions

OBJETO

Les presents Condicions Generals d’Ús i Política de Privadesa (d’ara endavant, les “Condicions Generals”) regulen l’ús de l’assetjo web www.assessors2000.com al que s’accedeix des de www.assessors2000.com i www.innovahomes.cat (d’ara endavant, el Lloc Web) que  Nou Iurafels, S.L. (d’ara endavant “ASSESSORS2000”), posa a la disposició de les persones que accedeixin al seu Lloc Web amb la finalitat de proporcionar informació sobre productes i serveis, propis i/o de tercers col·laboradors, i facilitar-los l’accés als mateixos, així com la contractació de serveis i béns per mitjà de la mateixa (tot això denominat conjuntament els “Serveis”).

Nou Iurafels,SL amb domicili social en Calle Arcadi Balaguer, 37, 08860 Castelldefels, Barcelona, és una societat de responsabilitat limitada espanyola titular del present Lloc Web, la utilització del qual es regula mitjançant aquest document, amb CIF B61736666 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 30946, Fulla B 16726, Foli 175, inscripció 1ª. Per contactar amb ASSESSORS2000, pot utilitzar l’adreça de correu postal a dalt indicada, així com l’adreça de correu electrònica a: a2000@assessors2000.com.

Per la pròpia naturalesa del Lloc Web, així com del seu contingut i finalitat, la pràctica totalitat de la navegació que es pot dur a terme pel mateix és lliure, excepte en zones on ha de fer-se gaudint de la condició de Client, la qual s’adquireix segons els procediments habituals de logueig amb usuari i contrasenya. Per tant, la citada condició de Client suposa l’adhesió a les Condicions Generals en la versió publicada en el moment en què s’accedeixi al Lloc Web.

ASSESSORS2000 es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc Web, així com les presents Condicions Generals. Per això, ASSESSORS2000 recomana al Client llegir el mateix atentament cada vegada que accedeixi al Lloc Web.

En qualsevol cas, en aquesta majoria de pàgines de l Lloc Web accessibles al públic en general, respecte a les quals ASSESSORS2000 també desitja complir amb les seves obligacions legals, així com regular l’ús de les mateixes. En aquest sentit, els usuaris que accedeixin a aquestes parts del Lloc Web accepten quedar sotmesos, pel fet d’accedir a les citades pàgines, pels termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser aplicable.

Finalment, per la naturalesa pròpia del present Lloc Web, és possible que es modifiquin o incloguin canvis en el contingut de les presents Condicions Generals. Per això, el Client, així com altres usuaris que no gaudeixin d’aquesta condició, queden obligats a accedir a les present Condicions Generals cada vegada que accedeixin al Lloc Web, assumint que els seran aplicable les condicions corresponents que es trobin vigents en el moment del seu accés.

ACCÉS I SEGURETAT

L’accés als Serveis requereix el registre previ dels usuaris, una vegada acceptin les Condicions Generals, passant a ser considerats com a Clients.

L’identificador o logueig del Client estarà compost per la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya. Per a l’accés al compte propi del Client, serà necessari la inclusió d’aquest identificador, així com d’una contrasenya que haurà de contenir com a mínim 4 caràcters.

L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En tal sentit, el Client es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En el cas que el Client conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar la mateixa de forma immediata, en la manera en què es recull en el Lloc Web.

UTILITZACIÓ CORRECTA DELS SERVEIS

El Client s’obliga a usar els Serveis de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, es compromet a abstenir-se de:

– Utilitzar els Serveis de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
– Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
– Realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat una vulneració de qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a ASSESSORS2000 o a tercers;
– Emprar els Serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació;
El Client respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que ASSESSORS2000 pugui sofrir, amb ocasió o com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualssevol altres incloses en les presents Condicions Generals i/o les imposades per la Llei en relació amb la utilització d’aquest  Lloc Web .

ASSESSORS2000 vetllarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre, a la seva sencera discreció, el Servei o excloure al Client d’aquest  Lloc Web en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d’algun dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d’observar qualssevol conductes que segons el parer de ASSESSORS2000 resultin contràries a aquestes Condicions Generals, les Condicions Generals de Contractació que operen per aquest  Lloc Web ,la Llei, les normes establertes per ASSESSORS2000 o els seus col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi de ASSESSORS2000 o els seus col·laboradors.

DRETS DE PROPIETAT

Tots els continguts d’aquest  Lloc Web , tals com els noms ‘ASSESSORS2000’ i ‘INNOVAHOMES’, textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i programari, són de l’exclusiva propietat de ASSESSORS2000 o de tercers, els drets dels quals sobre aquest tema ostenta legítimament ASSESSORS2000, estant per tant protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecto de propietat industrial i intel·lectual amb finalitats comercials així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

Aquells Clients que enviïn a aquest  Lloc Web observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol un altre mitjà, en els casos en els quals per la naturalesa dels Serveis això sigui possible, s’entén que autoritzen a ASSESSORS2000 per a la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, i l’exercici de qualsevol altre dret d’explotació, de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment i sense limitació territorial. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.

Les reclamacions que poguessin interposar-se pels Clients en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualssevol dels Serveis d’aquest  Lloc Web,  hauran de dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: a2000@assessors2000.com.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

Amb independència de l’establert en les Condicions Generals de Contractació relatives a la contractació de béns recollides en el present  Lloc Web , ASSESSORS2000 no es fa responsable de la veracitat, exactitud i qualitat del present  Lloc Web , els seus serveis, informació i materials. Aquests serveis, informació i materials són presentats “tal qual” i són accessibles sense garanties de cap classe.

ASSESSORS2000 es reserva el dret a interrompre l’accés a d’aquest  Lloc Web , així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.

En conseqüència, ASSESSORS2000 no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Lloc Web ni dels Serveis, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part del Client es duu a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir-se responsabilitats a ASSESSORS2000 en aquest sentit.

ASSESSORS2000 no serà responsable en cas que existeixin interrupcions dels Serveis, demores, errors, malament funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de ASSESSORS2000, i/o deguda a una actuació dolosa o culposa del Client i/o tingui per origen causes de cas fortuït o força Major. Sense perjudici de l’establert en l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, i a l’efecte de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de ASSESSORS2000, tals com: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les Autoritats Públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l’atac d’hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que ASSESSORS2000 hagi adoptat les mesures de seguretat raonables d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui com anàs la seva causa, ASSESSORS2000 no assumirà responsabilitat alguna ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant.

ASSESSORS2000 exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Serveis transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als quals s’hagi accedit a través de l’Assetjo Web així com pels Serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats. ASSESSORS2000 tractarà en la mesura del possible d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en el seu Lloc Web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació així com pels continguts i informacions abocats en la mateixa. En aquest sentit, ASSESSORS2000 no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o llocs a la disposició de tercers pels Clients o col·laboradors, excepte els supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una Autoritat Judicial o Administrativa competent.

D’igual manera, ASSESSORS2000 exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure’s a la presència de virus o a la presència d’altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos.

ASSESSORS2000 no es fa responsable per la utilització que el Client realitzi dels Serveis d’aquest  Lloc Web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol un altre material del mateix, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

El Client s’obliga a mantenir indemne a ASSESSORS2000 , per qualsevol dany, perjudici, sanció, despesa (incloent, sense limitació, honoraris d’advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altra índole, que pogués sofrir ASSESSORS2000 que guardi relació amb l’incompliment o compliment parcial o defectuós per la seva banda de l’establert en les presents Condicions Generals o en la legislació aplicable, i, especialment, en relació amb les seves obligacions relatives a protecció de dades de caràcter personal recollides en les presents condicions o establertes en la LOPD i normativa de desenvolupament.

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

ASSESSORS2000 no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l’accés a Serveis de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats ni sobre l’exactitud o fiabilitat dels mateixos. La funció dels enllaços que apareixen en ASSESSORS2000 és exclusivament la d’informar al Client sobre l’existència d’altres fonts d’informació en Internet, on podrà ampliar els Serveis oferts pel Portal. ASSESSORS2000 no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l’accés pels Clients als mateixos. Aquests Serveis de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa ASSESSORS2000 no pot controlar i no controla la licitud dels Serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, el Client ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.

LLEY APLICABLE Y JURISDICCIÓ

Per quantes qüestions interpretatives o litigioses que poguessin plantejar-se serà aplicable la legislació espanyola.

Esperem que li hagi estat útil la informació, si necessita ampliar-la pot trucar-nos per telèfon, serà un plaure poder ajudar-li.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies
Abrir Chat
¿Necesitas_ayuda?
Assessors2000 - Whatssap-Chat
¿Necesitas ayuda? ¡Contáctanos por aqui!
(HORARIO DE OFICINA:Lunes a Jueves 09:30 a 13:00 y 16:30 a 18:00 -Viernes, 09:30 a 13:00 ) ¡Te contestaremos lo antes posible!